19.02.2020

OGŁOSZENIE – dzierżawa łąk

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, w związku z realizacją Zadania badawczego pt. ”Wszechstronny monitoring populacji i siedliska żubra” w ramach projektu rozwojowego: „Kompleksowy projekt ochrony żubra przez Lasy Państwowe” finansowanego ze środków Funduszu Leśnego, ogłasza możliwość wydzierżawienia łąk położonych na północnych i południowych obrzeżach Puszczy Białowieskiej w celu zwiększenia możliwości wyżywieniowych oraz minimalizacji szkód od żubrów.

Warunkiem przystąpienia do Projektu jest:

  1. Położenie łąk w miejscach występowania żubrów (minimalna wielkość łąki –0,5 ha).
  2. Swobodny dostęp do łąki z każdej strony (brak wszelkiego rodzaju ogrodzeń).
  3. Brak pól uprawnych i siedzib ludzkich w bezpośrednim sąsiedztwie łąki (minimalna odległość –500 m).
  4. Prawo do dysponowania łąkami (własność lub dzierżawa potwierdzona notarialnie).

Osoby zainteresowane dzierżawą proszone są o wypełnienie załączonego kwestionariusza i złożenie (wraz z wymaganymi załącznikami) w Sekretariacie Białowieskiego Parku Narodowego, ul. Park Pałacowy 11, 17-230 Białowieża – w dni powszednie w godzinach pracy BPN lub za pośrednictwem poczty (z dopiskiem na kopercie „Dzierżawa łąk”).

Do podania powinny być załączone (wyłącznie oryginał):

aktualna kopia mapy ewidencyjnej  i wypis z rejestru gruntów obejmujący działki przeznaczone do dzierżawy (nie starsze jak z 2018 roku).

Termin składania podań: do 27 marca 2020 r. Kwestionariusze złożone bądź przesłane po terminie (liczy się data dostarczenia) nie będą rozpatrywane.

Koszt wydzierżawienia 1 ha łąk (przygotowanie łąki, zbiór i złożenie siana luzem)  ok. 2 500 zł

Inne informacje:

  • Wyprodukowane na przedmiocie dzierżawy siano powinno być złożone do brogów i stogów, tj. stożkowatych stosów siana, ułożonych wokół pionowego drąga (wymiary stogu: średnica u podstawy – 2-3 m, wysokość – 2,5-3,5m), położonych na łąkach wymienionych w §2, w terminie do dnia 10.07.2020r.
  • Dzierżawca nie może ubiegać się dodatkowej rekompensaty z tytułu dzierżawionej łąki, od innych podmiotów gospodarczych

Zastrzegamy prawo do wydzierżawienia tylko tych łąk (figurujących w rejestrze gruntów jako łąki lub pastwiska), które są cenne dla żubra, co będzie weryfikowane po otrzymaniu podania. O ocenie przydatności zgłoszonej łąki będziemy informować.

Osoba do kontaktu: Jerzy Dackiewicz 602 258 443 (jdackiewicz@wp.pl)

Podanie o wydzierżawienie łąk

Kwestionariusz osobowy

 

Fot. Ryszard Stasiewicz