18.11.2017
Żubr Bison bonasus jest największym ssakiem Europy.

Warsztaty na temat żubra w Puszczy Augustowskiej

17 listopada 2017 w Augustowie w ramach projektu “Kompleksowa ochrona żubra przez Lasy Państwowe” odbyły się warsztaty na temat żubra w Puszczy Augustowskiej. Było to wydarzenie otwarte dla wszystkich chętnych, zainteresowanych planami wsiedlenia zwierząt do Puszczy.

Pierwsi uczestnicy zjawili się już godzinę przed otwarciem warsztatów i wykorzystali czas oczekiwania na rozpoczęcie wzajemną wymianę doświadczeń i poglądów na temat największego europejskiego ssaka.

Część prelekcyjną rozpoczęła Prezes Stowarzyszenia Miłośników Żubrów omawiając sytuację żubra w Polsce i Europie. Przybliżyła pokrótce biologię i historię żubra oraz kluczowe elementy ochrony gatunku. Przedstawiona została także liczebność obecnej populacji żubrów.

Następnie przedstawiciel Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku, Piotr Wawrzyniak przedstawił wyniki analizy siedliskowo-społecznej przeprowadzonej w Puszczy Augustowskiej. Podzielono ją na ocenę przyrodniczą terenu jako potencjalnie spełniającego warunki siedliska gatunku oraz ocenę poziomu akceptacji społecznej dla pomysłu reintrodukcji.

Trzecim prelegentem był Krzysztof Żoch z Nadleśnictwa Borki, który opowiedział o zasadach postępowania ze stadem wolnościowym żubrów na przykładzie Puszczy Boreckiej. Miłym zakończeniem tej prezentacji było pokazanie słuchaczom zdjęcia z boreckiej zagrody, przedstawiającego samicę karmiącą dwa młode.

Po krótkiej przerwie kawowej rozpoczęła się część poświęcona działaniom, podjętym bezpośrednio w celu wsiedlenia żubrów na tereny Puszczy Augustowskiej. W związku z tym Daniel Klich ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie przedstawił działania prowadzone w ramach monitoringu ekologicznego w Nadleśnictwie Augustów. Analizie podlega proces kształtowania się siedlisk dla żubrów. Siedliska powstają w wyniku działań człowieka w kierunku dostosowania ich dla potrzeb żubra, a także przez same żubry podczas ich użytkowania. Badane są: rzadkie i chronione gatunki roślinności, biegaczowate z grupy bezkręgowców, herpetofauna oraz drobne ssaki. Badania ukazują żubra jako gatunek osłonowy, którego ochrona sprzyja ochronie innych gatunków zwierząt oraz ich siedlisk. Zapowiedziano powtórzenie badania w 2019 roku z uwzględnieniem frekwencji żubrów. Prezentacja wywołała szczególne zainteresowanie uczestników warsztatów.

Kolejnym prelegentem był Nadleśniczy Nadleśnictwa Augustów – Wojciech Szostak. Opowiedział o pracach przygotowawczych, podejmowanych w Nadleśnictwie Augustów w celu realizacji zadań „Kompleksowego projektu ochrony żubra przez Lasy Państwowe”. W ramach projektu przygotowano na obecną chwilę poletka żerowe i wodopoje. Do końca trwania projektu, a więc do grudnia 2020 roku rozplanowano dalsze działania, łącznie z wsiedleniem zwierząt. Docelowo ma tu powstać mała subpopulacja żubrów licząca około 30 osobników. Odłów 6-8 osobników w Puszczy Boreckiej będzie wykonany w sezonie zimowym 2017/2018. Zwierzęta opuszczą zagrodę po okresie aklimatyzacyjnym najpóźniej na wiosnę 2018 roku. Cały proces odłowu, transportu oraz wsiedlenia na teren Nadleśnictwa Augustów będzie nadzorowany przez Prezes Stowarzyszenia Miłośników Żubrów profesor Wandę Olech. Opiekę nad wsiedlonymi żubrami prowadzić będą służby leśne Nadleśnictwa Augustów pod nadzorem profesor Wandy Olech oraz służb weterynaryjnych.

Ostatnia prezentacja, którą referowała Emilia Puczyłowska z Nadleśnictwa Płaska dotyczyła realizacji „Kompleksowego projektu ochrony żubra przez Lasy Państwowe” w Nadleśnictwie Płaska. Analogicznie do poprzedniego wystąpienia, przedstawiono działania zrealizowane oraz planowane w ramach projektu.

Po zakończeniu wystąpień przewidziano czas na dyskusję. Leśnicy z Nadleśnictw Augustów i Płaska opowiadali o widywanych na ternie Puszczy Augustowskiej samcach żubra, które same zamieszkały ten teren po migracji z innych stad. Zadawali też pytania doświadczonym w opiece nad żubrami kolegom z Puszczy Boreckiej, którzy chętnie dzielili się informacjami. Ze względu na występowanie głuszca w Puszczy Augustowskiej dyskutowano także o ewentualnym wpływie występowania żubrów na stan tutejszej populacji głuszca.”