10.06.2021

Stress hormone level and the welfare of captive European bison (Bison bonasus): the effects of visitor pressure and the social structure of herds

Poziom hormonu stresu a dobrostan żyjących w niewoli żubrów (Bison bonasus): skutki presji zwiedzających i struktury społecznej stad

Autorzy przeprowadzili badania dobrostanu żubrów w niewoli  przy wykorzystaniu pomiaru metabolitów kortyzolu w kale. Immunoreaktywny poziomu kortyzolu w kale uznawany jest za wskaźnik poziomu stresu fizjologicznego. Badane stada różniły się strukturą socjalną i poziomem presji zwiedzających. Ponadto poszukiwano odpowiedzi, czy istnieje korelacja między obciążeniem pasożytami jelitowymi a immunoreaktywnymi poziomami kortyzolu w kale. Autorzy stwierdzili, że ani płeć ani wiek nie miały wpływu na immunoreaktywny poziom kortyzolu w kale. Jednak miejsce badania i interakcja między miejscem badania a presją odwiedzających były statystycznie istotne. Żubry w jednej zagrodzie wykazywały wyższy poziom immunoreaktywnego kortyzolu w kale w dni powszednie niż w weekendy. W pozostałych dwóch ośrodkach badawczych poziomy nie różniły się między dniami powszednimi a weekendami. Nie stwierdzono korelacji między inwazją pasożytniczą a immunoreaktywnym poziomem kortyzolu w kale.

Autorzy sformułowali wniosek, że czynniki, takie jak indywidualne cechy zwierząt, systemy karmienia i rozmieszczenie wybiegów, mogą mieć ogromne znaczenie pod względem wpływu odwiedzających na zwierzęta. Wyniki tych badań mogą być wykorzystane w wytycznych zarządzania populacjami żubrów.


Pełna treść artykułu jest dostępna w trybie Open Access na stronie czasopisma: