15.05.2023

Contact between European bison and cattle from the cattle breeders’ perspective, in the light of the risk of pathogen transmission

Autorzy przedstawili wyniki badań ankietowych przeprowadzonych z udziałem hodowców z okolic czterech dużych populacji żubrów we wschodniej Polsce. Tematem ankiet były obserwacje kontaktów żubrów z bydłem. Takie kontakty odnotowało 37% hodowców, wskazując na duże ryzyko kontaktu żubrów z bydłem na badanych terenach, nawet na terenach, gdzie żubry bytują głównie w kompleksie leśnym, czyli w Puszczy Boreckiej. Większe potencjalne ryzyko kontaktów żubra z bydłem odnotowano w Puszczy Białowieskiej i Bieszczadach niż w Puszczy Boreckiej i Knyszyńskiej.

Szansa na kontakty żubrów z bydłem zależała od odległości pastwisk dla bydła od siedzib ludzkich. Co więcej, taki kontakt był możliwy przez cały rok, nie tylko wiosną i jesienią.

Autorzy wyrazili przypuszczenie, że możliwe jest zminimalizowanie ryzyka kontaktu żubrów z bydłem poprzez zmianę praktyk gospodarowania obydwoma gatunkami, np. utrzymanie pastwisk jak najbliżej osad oraz skrócenie czasu wypasu bydła na pastwiskach. Autorzy wskazali, że ryzyko kontaktu jest jednak znacznie większe, jeśli populacje żubrów są duże i rozproszone poza kompleksami leśnymi.

 


Pełna treść artykułu jest dostępna w trybie Open Access na stronie czasopisma: