Archiwum autora Redakcja

Individual differentiation of habitat preferences indicate high flexibility in habitat use by European bison (Bison bonasus)

22.05.2023

Autorzy badań skupili się na aspekcie często pomijanym w badaniach nad preferencjami siedliskowymi – na zmienności osobniczej wynikającej z ekologicznej plastyczności gatunku. W wyniku analizy danych z monitoringu telemetrycznego 11 osobników żubra Bison bonasus, bytujących w Puszczy Białowieskiej (północno-wschodnia Polska), wykazali, że wzorce selekcji siedlisk w tej populacji są bardzo zmienne. Autorzy...

Czytaj więcej >

Contact between European bison and cattle from the cattle breeders’ perspective, in the light of the risk of pathogen transmission

15.05.2023

Autorzy przedstawili wyniki badań ankietowych przeprowadzonych z udziałem hodowców z okolic czterech dużych populacji żubrów we wschodniej Polsce. Tematem ankiet były obserwacje kontaktów żubrów z bydłem. Takie kontakty odnotowało 37% hodowców, wskazując na duże ryzyko kontaktu żubrów z bydłem na badanych terenach, nawet na terenach, gdzie żubry bytują...

Czytaj więcej >

Exploration behaviour of European bison (Bison bonasus) after its reintroduction to Żednia Forest District in North-Eastern Poland

08.05.2023

Autorzy przedstawili wyniki monitoringu telemetrycznego prowadzonego od momentu utworzenia nowego stada wolnościowego  (w 2016 roku) na terenie Nadleśnictwa Żednia w Puszczy Knyszyńskiej, do chwili obecnej. Dzięki monitoringowi telemetrycznemu Autorzy określili moment, w którym stado ustabilizowało swój zasięg macierzysty w dostępnych siedliskach. Monitoring prowadzony przez 7 lat po wypuszczeniu stada potwierdził ustalony...

Czytaj więcej >

Learn the past and present to teach the future — role of active surveillance of exposure to endemic and emerging viruses in the approach of European bison health protection

25.04.2023

Celem badania była analiza rozpowszechnienia i identyfikacja czynników ryzyka zakażeń wirusami wpływającymi na rozrodczość (BVDV, BoHV-1 i BoHV-4), powodującymi choroby układu oddechowego (BRV3, BAdV-3 i BRSV) oraz wirusami przenoszonymi przez wektory (BTV i SBV). W latach 2016-2023 z 24 stad żubrów żyjących na wolności i w warunkach zagrodowych do testów wirusologicznych pobrano ponad...

Czytaj więcej >

Ten years of animal tuberculosis monitoring in free-living European bison (Bison bonasus) in Poland

18.04.2023

W latach 1996–2012 odnotowano dwa ogniska gruźlicy zwierzęcej w populacji wolno żyjących żubrów (Bison bonasus caucasicus) w Bieszczadach na południu Polski. Od tamtego momentu wszystkie żubry padłe w Polsce były badane pod kątem gruźlicy. Badane żubry pozyskano w drodze eliminacji przeprowadzanych ze względu na zły stan zdrowia lub padłych z przyczyn...

Czytaj więcej >

Zapraszamy na jubileuszową konferencję naukową!

21.03.2023

Stowarzyszenie Miłośników Żubrów wspólnie z Nadleśnictwem Niepołomice oraz z SGGW zaprasza na jubileuszową konferencję naukową: STO LAT RESTYTUCJI ŻUBRA TERMIN:    6 – 8 września 2023 Celem, jak co roku, jest podzielenie się informacjami, zarówno praktycznymi jak i wynikami badań, dotyczącymi żubra. Będzie to dwudzieste, jubileuszowe, międzynarodowe spotkanie,...

Czytaj więcej >

Artificial waterholes for European bison as biodiversity hotspots in forest ecosystems: ecological effects of species reintroduction activities

17.03.2023

Celem prezentowanych badań było zbadanie wpływu tworzonych wodopojów dla żubrów na rozwój lokalnych populacji płazów i ważek (Odonata) oraz nowych żerowisk dla nietoperzy. Autorzy zbadali 15 zbiorników wodnych w Nadleśnictwie Augustów położonych w północno-wschodniej Polsce (pięć oczek wodnych dla żubrów, utworzonych w latach 2013–2014, cztery zbiorniki...

Czytaj więcej >

Comorbidities and concentration of trace elements in livers of European bison from Bieszczady Mountains (Poland)

15.03.2023

Celem pracy było badanie związku między stężeniami szerokiego spektrum pierwiastków w wątrobie a chorobami współistniejącymi u żubrów. Próbki pobrano w ramach monitoringu populacji żubrów w Bieszczadach w latach 2020-2022. Do oceny stężenia 40 pierwiastków (w wątrobach) zastosowano metodę ICP-OES. Analiza dyskryminacyjna wykazała wyraźne różnice między stanem mineralnym u żubrów...

Czytaj więcej >

European Union needs urgent strategy for the European bison

21.10.2022

Unia Europejska potrzebuje pilnej strategii dla żubra Autorzy, zidentyfikowali problem bardzo niepewnej przyszłości żubrów w efekcie agresji Rosji na Ukrainę. Zwrócili uwagę, że obecnie ponad połowa całej populacji żubrów (50,4%) i prawie dwie trzecie populacji wolnożyjącej (61,8%) zamieszkuje kraje bezpośrednio i pośrednio zaangażowane w ten konflikt...

Czytaj więcej >

European Bison Species Strategic Review – perspectives and challenges

05.09.2022

Opracowanie „European Bison Species Strategic Review” – perspektywy i wyzwania Autorzy omówili zawartość dokumentu „European Bison Species Strategic Review 2020” oraz przedstawili nowe poważne zagrożenia dla żubra: wojnę w Ukrainie oraz konsekwencje nieścisłości wybranych zapisów nowego prawa o zdrowiu zwierząt, obowiązującego w Unii Europejskiej. Przedstawili również...

Czytaj więcej >

Reproduction parameters of wisent in ex situ condition

05.09.2022

Parametry rozrodu w populacji żubra ex situ Autorki przeanalizowały 8 wybranych stad, w latach 1998–2017, na podstawie informacji zawartych w Księdze Rodowodowej Żubrów w celu obliczenia parametrów rozrodu współczesnej populacji żubrów ex situ. W wyniku badań stwierdziły, że większość samic urodziła swoje pierwsze cielę w wieku od 5 do 6...

Czytaj więcej >

European Bison (Bison bonasus) Strategic Species Status Review 2020

01.09.2022

Obszerne opracowanie naukowe pt. Żubr (Bison bonasus) Strategiczny Przegląd Statusu Gatunku 2020 jest efektem współpracy Centrum Ochrony Żubra (European Bison Conservation Center), będącego międzynarodowym projektem Stowarzyszenia Miłośników Żubrów i Grupy Specjalistów ds. Ochrony Żubra (IUCN SSC Bison Specialists Group), działającej w ramach Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody...

Czytaj więcej >

Legal obstacles in the eradication of bovine tuberculosis in European bison (Bison bonasus) – a threat to an effective reintroduction strategy

27.08.2022

Przeszkody prawne w zwalczaniu gruźlicy bydła u żubrów (Bison bonasus) – zagrożenie dla skutecznej strategii reintrodukcji Autorzy przeanalizowali praktyczne zastosowanie prawa w zakresie zwalczania gruźlicy wśród żubrów w Polsce, a także wpływ regulacji prawnych na efekty ochrony gatunków. W artykule wskazano, że przed uchwaleniem Prawa o zdrowiu zwierząt (Animal Health...

Czytaj więcej >

The influence of Percoll® density gradient centrifugation before cryopreservation on the quality of frozen wisent (Bison bonasus) epididymal spermatozoa

10.08.2022

Wpływ wirowania w gradiencie gęstości Percoll® przed kriokonserwacją na jakość mrożonych plemników najądrzowych żubra (Bison bonasus) Autorzy prowadzili badania nad możliwością wirowania w gradiencie gęstości Percoll®, w celu poprawy jakości plemników żubra po kriokonserwacji. Próbki plemników analizowano za pomocą systemu komputerowej analizy nasienia i cytometrii przepływowej. W efekcie badań, Autorzy...

Czytaj więcej >

Prevalence and Genetic Diversity of Trueperella pyogenes Isolated from Infections in European Bison (Bison bonasus)

18.07.2022

Występowanie i różnorodność genetyczna Trueperella pyogenes wyizolowanych od zakażonych żubrów (Bison bonasus) Autorzy badań wykazali, że w badanej populacji żubrów w Polsce (Puszcza Białowieska (N=137), Puszcza Knyszyńska (N=35), Puszcza Borecka (N=37), Pszczyna (N=37) i Bieszczady (N=26), Niepołomice (N=12), Gołuchów (N=11), Kiermusy (N=7), Bałtów (N=6), Warszawa (N=5),...

Czytaj więcej >

Establishment of a Wisent (Bison bonasus) Germplasm Bank

11.05.2022

Utworzenie Banku Zarodków Żubra (Bison bonasus) Badania miały na celu udoskonalenie strategii ochrony żubra poprzez utworzenie banku zarodków żubra, opartego na następujących procedurach: izolacja i dojrzewanie in vitro (IVM) oocytów, zapłodnienie in vitro (IVF) dojrzałych oocytów, hodowla zarodków in vitro (IVC) oraz kriokonserwacja zarodków. Naukowcy łącznie uzyskali...

Czytaj więcej >

Debarking intensity of European bison in the Bieszczady Mountains in relation to forest habitat features

15.03.2022

Intensywność zdzierania kory przez żubry w Bieszczadach w zależności od cech siedliska leśnego Autorzy określili czynniki wpływające na prawdopodobieństwo wystąpienia uszkodzeń w drzewostanach w wyniku obecności żubrów (Bison bonasus). Zebrano dane dotyczące obecności żubrów w Nadleśnictwie Baligród (Bieszczady) zimą i wiosną 2020 roku; dane te dotyczyły również uszkodzeń drzew, charakterystyki...

Czytaj więcej >

Intra-Palpebral Tuberculin Skin Test and Interferon Gamma Release Assay in Diagnosing Tuberculosis Due to Mycobacterium caprae in European Bison (Bison bonasus)

17.02.2022

Test tuberkulinowy i test uwalniania interferonu gamma w diagnostyce gruźlicy wywołanej przez Mycobacterium caprae u żubrów (Bison bonasus) Autorzy, w odpowiedzi na brak testów na gruźlicę zwalidowanych dla żubra, w pilotażowym badaniu ocenili dwa testy oparte na wykrywaniu odporności komórkowej: test uwalniania interferonu gamma (IGRA) i tuberkulinowy test skórny (TST)....

Czytaj więcej >

The use of information granules to detect anomalies in spatial behavior of animals

01.02.2022

Wykorzystanie zagęszczeń informacyjnych do wykrywania anomalii w zachowaniu przestrzennym zwierząt Autorzy przedstawili nowatorskie zastosowanie zagęszczeń informacyjnych w badaniach zachowań przestrzennych żubra (Bison bonasus). Badania oparte były na danych GPS. W wyniku serii eksperymentów numerycznych, Autorzy stwierdzili, że wskazane podejście pozwala wykryć zarówno anomalie, jak i prawidłowości w zachowaniu...

Czytaj więcej >

Pregnancy in European bison (Bison bonaus) with generalized tuberculosis – no evidence of vertical transmission

22.09.2021

Ciąża u żubrów (Bison bonaus) z uogólnioną gruźlicą – brak dowodów na transmisję pionową Autorzy badali przypadek ciężarnej samicy z uogólnioną gruźlicą, w celu potwierdzenia ewentualnej transmisji pionowej choroby na 12-tygodniowy płód. W efekcie, z płuc i węzłów chłonnych ciężarnej samicy wyizolowano prątki, natomiast wyniki dla fragmentów układu rozrodczego...

Czytaj więcej >

Partnerzy Projektu