28.02.2019

Nowy projekt ochrony żubra w Polsce

W lutym otrzymaliśmy informację o przyznaniu dofinansowania na nowy projekt ochrony żubra w Polsce przewidziany na lata 2019-2023. Nakierowany jest na działania o charakterze dobrych praktyk, związane z kompleksową ochroną żubra Bison bonasus w Polsce. Ochroną zostaną objęte istniejące wolne populacje białowieska, knyszyńska, borecka, bieszczadzka, augustowska oraz żyjąca na poligonie drawskim. W projekcie zaplanowano także wypuszczenie nowych stad w Puszczy Rominckiej oraz w Nadleśnictwie Janów Lubelski. Przewidziano też prowadzenie działań ochronnych w odniesieniu do zwierząt żyjących w warunkach ex-situ – opiekę nad zagrodami istniejącymi: Białowieża (BPN), Kobiór, Niepołomice, Gołuchów, Muczne. Planowana jest kontynuacja prac nad utworzeniem zagrody w Nadleśnictwie Supraśl oraz utworzenie kolejnej w zupełnie nowym miejscu.
Projekt swoim zasięgiem obejmie 90% krajowej wolnej populacji tego gatunku oraz 5 kluczowych zagród hodowlanych. Dodatkowo dla stabilności gatunku planuje się zwiększenie areału występowania wolnych stad o kolejne 2 stanowiska oraz zmniejszenie presji turystycznej na miejsca jego bytowania. Większość zaplanowanych do realizacji zadań dotyczy czynnej ochrony gatunku. Projekt realizowany będzie na terenie 8 województw.
Nadrzędnym celem Projektu jest zadbanie o dobrostan populacji poprzez realizację zadań takich jak: zarządzanie populacją gatunku przez bieżące monitorowanie liczebności i stanu zdrowotnego zwierząt, obsługę stad wolnych, w tym profilaktykę i obsługę lekarsko-weterynaryjną, łagodzenie sytuacji konfliktowych związanych z obecnością żubrów m.in. poprzez dzierżawę łąk na obrzeżach BPN oraz edukację społeczeństwa w zakresie postępowania z napotkanymi osobnikami oraz rolników odnośnie sposobów zapobiegania szkodom.
Ważnym aspektem jest także utrzymanie i poprawa bazy pokarmowej wolnej populacji poprzez poprawę naturalnej bazy pokarmowej gatunku.
Wsparte zostanie prowadzenie hodowli restytucyjnej gatunku: zaplanowano remonty infrastruktury służącej hodowli żubra (paśniki, odłownie, drogi, płoty, budynki oraz zabiegi hodowlane i agrotechniczne).
Pomyślano także o poprawie struktury genetycznej w hodowli zamkniętej oraz w populacjach wolnościowych poprzez zasilanie populacji osobnikami o znanym rodowodzie z hodowli stanowiących rezerwę genetyczną. Wyniki monitoringu rozmieszczenia i ekologicznego będą pomocne w zarządzaniu środowiskiem i ocenie skuteczności działań związanych w poprawą siedliska. Wyniki monitoringu zdrowia pozwolą na wprowadzanie właściwych metod profilaktyki chorób zakaźnych i pasożytniczych.
Projekt będzie stanowił kontynuację działań, prowadzonych w ramach poprzednich naszych projektów. Beneficjentem jest Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, a partnerami Białowieski Park Narodowy oraz 25 jednostek Lasów Państwowych.
Dynamicznie rozrastająca się populacja jest dowodem na skuteczność dotychczasowo prowadzonych działań ochronnych i powodem do dumy. Cieszymy się, że nasze działania zyskują uznanie, a dzięki otrzymanemu wsparciu mogą być kontynuowane.

Fot. Janusz Sochacki