12.09.2021

Mobile application–a powerful tool for monitoring the European bison (Bison bonasus) in its natural habitat

Aplikacja mobilna – przydatne narzędzie służące monitorowaniu populacji żubra (Bison bonasus) w jego naturalnym środowisku

Bezpłatna aplikacja „Obserwator żubrów” monitorująca występowanie żubrów została udostępniona użytkownikom na początku 2019 roku. Każdy użytkownik, po zaobserwowaniu żubra w jego naturalnym środowisku, może dodać swój raport za pomocą telefonu komórkowego. Każdy raport zawiera szereg informacji takich jak data, miejsce i rodzaj obserwacji, dane o konkretnych zwierzętach lub ślady ich istnienia – tropy, uszkodzenia, odchody. Dołączenie zdjęcia i dodatkowego komentarza umożliwia weryfikację wprowadzonych danych. Po 30 miesiącach działania aplikacji możliwe jest podsumowanie jej zastosowania i funkcje. W omawianym okresie zarejestrowało się 1050 użytkowników, którzy dodali ponad 640 obserwacji żubrów w Polsce. Pomimo dużej liczby zarejestrowanych użytkowników, tylko 8,9% było aktywnych i co najmniej 1 zgłoszenie. Częściej odnotowywano obserwację i identyfikację samców. Duży odsetek stanowiły obserwacje niesklasyfikowane. Użytkownicy prawidłowo szacowali wielkość stad żubrów. Spośród wszystkich populacji najwięcej obserwacji wykonano dla populacji białowieskiej, najmniej dla populacji bieszczadzkiej. Zgłoszono dwa przypadki zwierząt migrujących na duże odległości. Upowszechnienie aplikacji usprawnia monitoring stad żubrów przez cały rok. Ułatwia szybkie przekazywanie informacji, co może ułatwiać zapobieganie szkodom wyrządzanym przez żubry w uprawach rolniczych lub wczesne rozpoznanie potencjalnego zagrożenia (np. potencjalnie agresywny osobnik w pobliżu osiedli ludzkich).


Pełna treść artykułu jest dostępna w trybie Open Access na stronie czasopisma: