20.02.2023

The effect of European Bison (Bison bonasus) translocations on the persistence and genetic diversity of ex situ herds — a modelling study

Wpływ przewozów żubrów (Bison bonasus) na trwałość i różnorodność genetyczną stad ex situ — badanie modelowe

Celem pracy było oszacowanie parametrów migracji we współczesnej metapopulacji żubrów ex situ, aby w ramach badań modelowych ustalić udział osobników nadliczbowych w hipotetycznych stadach. Za osobniki nadliczbowe uznawano takie, które mogły być usunięte z wytypowanego stada bez zagrożenia dla trwałości i różnorodności genetycznej tego stada. Analiza była procesem dwuetapowym. Pierwsza część badań została przeprowadzona  na podstawie informacji z Księgi Rodowodowej Żubrów (roczniki 1998-2017), dotyczących ośmiu wybranych stad. Obliczono średni roczny udział osobników eksportowanych i importowanych (8,81% (SD: 11,51) i 0,75% (SD: 2,15) odpowiednio). Stosunek samców do samic wśród eksportowanych zwierząt był bliski 1:1. Stosunek płci wśród importowanych zwierząt był bliski 2:1 (M/F). Większość transportów stanowił eksport zwierząt (92,1%). Obliczono udział osobników eksportowanych z różnych grup wiekowo-płciowych. Na tej podstawie, w drugiej części badań ustalono poziom eksportu osobników nadliczbowych w najmniejszym hipotetycznym stadzie:

  • 5,89% dorosłych samic lub 8,98% dorosłych samców lub 32,70% samic w wieku 1–3 lat

We wnioskach czytamy, że w procesie typowania osobników nadliczbowych kluczowy jest import osobników (M/F: 1/1; interwał: 10 lat), który stabilizuje stado pod względem trwałości i różnorodności genetycznej.

 


Pełna treść artykułu jest dostępna w trybie Open Access na stronie czasopisma: