01.03.2023

Medal im. Prof. Tadeusza Vetulaniego dla Pani Prof. Wandy Olech

W dniu 24 lutego 2023 roku, Profesor dr hab. Wanda Olech została uhonorowana przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Medalem im. Profesora Tadeusza Vetulaniego. Medal został przyznany „za dokonania na rzecz programów hodowli zachowawczej rodzimych ras zwierząt gospodarskich oraz ochrony gatunków zwierząt zagrożonych lub konfliktowych”. Ponadto uzasadniono, że Pani Profesor Wanda Olech jest „wybitnym zootechnikiem, specjalistką z zakresu oceny i utrzymania zmienności genetycznej w małych populacjach zwierząt oraz Autorką europejskiej i krajowej strategii ochrony żubra (Bison bonasus), skutkujących powstaniem nowych, wolnych populacji tego gatunku”. W liście gratulacyjnym złożonym w imieniu Władz oraz Pracowników Instytutu Fizjologii i Żywienia Zwierząt im. Jana Kielanowskiego Polskiej Akademii Nauk podkreślono, że „przyznanie tak wysokiego wyróżnienia jest wyrazem szczególnego uznania dla wieloletniej i wyjątkowo aktywnej działalności Pani Profesor na rzecz bioróżnorodności oraz ochrony zwierząt”. Zwrócono uwagę, że „bogaty dorobek publikacyjny związany z działalnością naukową, osiągnięcia dydaktyczne oraz pełnienie licznych funkcji organizacyjnych m.in. w Stowarzyszeniu Miłośników Żubrów czy Państwowej Radzie Ochrony Przyrody – sprawiają, że Pani Profesor jest uznanym autorytetem w krajowej i międzynarodowej
społeczności naukowej”.

Serdecznie gratulujemy.