26.03.2023

Temporal trends in skull morphology of the European bison from the 1950s to the present day

Czasowe trendy w morfologii czaszki żubra od lat pięćdziesiątych XX wieku do współczesności

Celem pracy było ustalenie, czy cechy kraniometryczne czaszki żubra i ich proporcje są stałe, czy też zmieniają się w czasie. W sumie przebadano 1097 czaszek żubrów, przechowywanych w zbiorach Instytutu Biologii Ssaków PAN i SGGW. Wykazano, że prawie wszystkie badane wymiary czaszki mają tendencję do zmniejszania się. Odwrotne zjawisko zaobserwowano dla wysokości czaszki u samców. Na podstawie wyników, Autorzy pracy stwierdzili, że żubry przystosowują się do zmieniających się warunków środowiskowych związanych z ociepleniem klimatu, dostępnością pokarmu i gęstością zaludnienia.

 


Pełna treść artykułu jest dostępna w trybie Open Access na stronie czasopisma: