04.04.2023

Analysis of the genetic diversity of the European bison (Bison bonasus) population in Lithuania

Analiza zmienności genetycznej populacji żubra (Bison bonasus) na Litwie

Celem badań była ocena zmienności i struktury genetycznej żubrów na Litwie w oparciu o markery mikrosatelitarne i sekwencje mtDNA. Wyniki analizy mikrosatelitarnej wykazały, że populacja litewska (N = 34) ma odmienną strukturę genetyczną, niż osobniki w Polsce (N = 16), Niemczech (N = 10) i Szwecji (N = 6). Analiza sekwencji mtDNA wykazała niski poziom zmienności, a w litewskiej populacji żubrów zaobserwowano dwa haplotypy. Haplotyp 1 (H1) występował częściej i stwierdzono go również u żubrów w Polsce, Rumunii i Rosji.

W podsumowaniu Autorzy stwierdzili, że populacja żubra na Litwie powinna być stale monitorowana pod względem genetycznym, czemu powinno towarzyszyć rejestrowanie migracji i relokacji, aby skutecznie zarządzać gatunkiem.

 


Pełna treść artykułu jest dostępna w trybie Open Access na stronie czasopisma: