15.11.2017

Prof. dr hab. Wanda Olech

Pracuje w SGGW na stanowisku profesora i od 2012 pełni funkcję Dziekana Wydziału Nauk o Zwierzętach.  W 1982 roku uzyskała stopień magistra zootechnika, w 1987 roku obroniła pracę doktorską, w 2003 roku uzyskała stopień naukowy doktora habilitowanego a w 2015 tytuł naukowy profesora nauk rolniczych.

W pracy badawczej specjalizuje się w zagadnieniach oceny i utrzymania zmienności genetycznej w małych populacjach zwierząt. Opracowała programy hodowli zachowawczej dla różnych populacji i gatunków zwierząt, w tym dla przepiórek, myszy, koni huculskich oraz żubrów. Zajmuje się analizą rodowodową i oceną poziomu i wpływu zinbredowania na kształtowanie się różnych cech. Interesuje się ochroną gatunkową zwierząt i zagadnieniami zachowania bioróżnorodności.

Jej dorobek naukowy to ponad 200 publikacji naukowych, konferencyjnych i przeglądowych oraz kilka popularnonaukowych. Wśród prac naukowych wyróżniają się dwie zespołowe dotyczące oceny stanu zagrożenia ssaków opublikowane w Science oraz wiele z zakresu zarządzania populacjami żubra. Jest współautorem kilku skryptów i podręczników z zakresu statystyki i doświadczalnictwa.

Do tej pory wypromowała dziewięciu doktorantów oraz była recenzentem w wielu przewodach habilitacyjnych i doktorskich. Była opiekunem ponad 35 prac magisterskich i inżynierskich na kierunku zootechnika, biologia i ochrona środowiska.

Prowadziła lub była głównym wykonawcą siedmiu grantów naukowych w tym dwóch promotorskich. Jest koordynatorem projektów realizowanych wspólnie z nadleśnictwami i Białowieskim PN w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko dotyczących ochrony żubra i programów zarządzania populacjami gatunków zagrożonych lub konfliktowych.

Prowadzi wykłady i ćwiczenia z zakresu statystyki i doświadczalnictwa zootechnicznego, genetyki populacji oraz zarządzania populacjami zwierząt.

Jest koordynatorem programu ochrony żubra w Europie w ramach projektu European Bison Conservation Center. Od kilkunastu lat kieruje grupą specjalistów ds. żubra przy Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody.

Jest członkiem Senatu SGGW, brała udział w pracach uczelnianych i wydziałowych komisji, jest członkiem rad naukowych Białowieskiego Parku Narodowego i Warszawskiego Ogrodu Zoologicznego. Bierze udział w pracach rad naukowo-społecznych Leśnych Kompleksów Promocyjnych „Puszcza Knyszyńska”  i „Lasy Bieszczadzkie”. Od 2005 roku jest prezesem Stowarzyszenia Miłośników Żubrów. Od maja 2016r. pełni funkcję przewodniczącej Państwowej Rady Ochrony Przyrody.

Jest koordynatorem merytorycznym projektu „Kompleksowa ochrona żubra przez Lasy Państwowe” przewidzianym na lata 2017-2020.