15.03.2023

Comorbidities and concentration of trace elements in livers of European bison from Bieszczady Mountains (Poland)

Celem pracy było badanie związku między stężeniami szerokiego spektrum pierwiastków w wątrobie a chorobami współistniejącymi u żubrów. Próbki pobrano w ramach monitoringu populacji żubrów w Bieszczadach w latach 2020-2022.

Do oceny stężenia 40 pierwiastków (w wątrobach) zastosowano metodę ICP-OES. Analiza dyskryminacyjna wykazała wyraźne różnice między stanem mineralnym u żubrów w grupach z jednym, dwoma i co najmniej trzema rodzajami objawów klinicznych. Szczegółowa analiza wybranych elementów wykazała, że w przypadku ośmiu pierwiastków istnieje związek pomiędzy stężeniem pierwiastka a wiekiem, płcią lub chorobami współistniejącymi u żubra.

Autorzy stwierdzili, że w badaniach stanu mineralnego populacji, oprócz dostępności pierwiastków śladowych w środowisku, należy uwzględnić również stan zdrowia badanych osobników. Jednak wnioskowanie o stanie mineralnym populacji na podstawie losowo pobranych próbek od martwych osobników może dać niepełny obraz populacji, zwłaszcza w przypadku gatunków podatnych na choroby, takich jak żubry.


Pełna treść artykułu jest dostępna w trybie Open Access na stronie czasopisma: