16.03.2023

The relationship between inbreeding and fitness is different between two genetic lines of European Bison

Związek między chowem wsobnym a cechami przystosowawczymi jest różny w przypadku dwóch linii genetycznych żubra

Celem badań było przedstawienie poziomu inbredu w obrębie obu linii genetycznych żubra (białowieskiej: LB, oraz białowiesko-kaukaskiej: LC) oraz analiza wpływu chowu wsobnego na przeżywalność w pierwszym miesiącu życia. W badaniach Autorka wykorzystała regresję logistyczną. W analizie uwzględniono wyłącznie zwierzęta o w pełni znanym rodowodzie, urodzone w latach 1946–2021 (N = 6868). W linii białowiesko-kaukaskiej (N = 5441), średni poziom inbredu wyniósł 0,253, a jego wpływ na przeżywalność był ujemny (exp(B) = 0,190). Natomiast w linii nizinnej (LB; N = 1227) poziom inbredu był znacznie wyższy (0,410), ale wpływ na przeżywalność był dodatni (exp(B) = 6,596).  Różnica pomiędzy poziomem inbredu w liniach wynika z różnej liczby założycieli, a dodatni wpływ inredu na przeżywalność cieląt w linii LB został wyjaśniony przez Autorkę tzw. efektem oczyszczania, które wystąpiło w populacji nizinnej w pierwszym okresie restytucji.

 


Pełna treść artykułu jest dostępna w trybie Open Access na stronie czasopisma: