Aktualności

default-post-image

Dzień Żubra w Lutowiskach

07.08.2023

12 sierpnia 2023 po raz XIV odbędzie się w Lutowiskach Dzień Żubra. Zapowiada się naprawdę ciekawy, żubrowy dzień, podczas którego również  Stowarzyszenie Miłośników Żubrów przygotowało wiele atrakcji.  

Czytaj więcej >

Dzień Otwarty w ZKP Sułkowice 2023

07.06.2023

W dniu 6 czerwca 2023 r. Stowarzyszenie Miłośników Żubrów brało udział w Dniu Otwartym zorganizowanym z Zakładzie Kynologii Policyjnej w Sułkowicach. Jest to coroczne wydarzenie, na które zapraszane są dzieci i młodzież szkolna. W tym roku było ich ponad 2000. Na małych gości odwiedzających ZKP Sułkowice czekało wiele atrakcji: przede wszystkim...

Czytaj więcej >

Lasy dla żubra z Nadleśnictwem Dwukoły

05.06.2023

W niedzielę 4 czerwca na terenie Parku Miejskiego im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Mławie leśnicy z Nadleśnictwa Dwukoły wraz z przedstawicielami Stowarzyszenia Miłośników Żubrów oraz z uczniami Technikum Leśnego z Iłowa-Osady przygotowali atrakcje dla najmłodszych z okazji Dnia Dziecka. Wydarzenie związane było z budową kolejnej zagrody pokazowej  żubrów w Krajewie (Nadleśnictwo Dwukoły)....

Czytaj więcej >

Dni SGGW 2023 za nami!

22.05.2023

19 – 20 maja Stowarzyszenie Miłośników Żubrów uczestniczyło się Dniach SGGW w Warszawie. Dni SGGW łączą powagę akademickiej uroczystości, wykłady i spotkania naukowe ze studencką młodością, radością i zabawą. SGGW jest uniwersytetem życia, dotykającym w swej działalności najistotniejszych jego aspektów. To uczelnia zawsze otwarta na mieszkańców Warszawy...

Czytaj więcej >

Individual differentiation of habitat preferences indicate high flexibility in habitat use by European bison (Bison bonasus)

22.05.2023

Autorzy badań skupili się na aspekcie często pomijanym w badaniach nad preferencjami siedliskowymi – na zmienności osobniczej wynikającej z ekologicznej plastyczności gatunku. W wyniku analizy danych z monitoringu telemetrycznego 11 osobników żubra Bison bonasus, bytujących w Puszczy Białowieskiej (północno-wschodnia Polska), wykazali, że wzorce selekcji siedlisk w tej populacji są bardzo zmienne. Autorzy...

Czytaj więcej >

Dzień z żubrem w Raciborzu

19.05.2023

We czwartek 18 maja w Raciborzu Stowarzyszenie Miłośników Żubrów wraz z Nadleśnictwem Rybnik, Nadleśnictwem Kobiór oraz Parkiem w Pszczynie zorganizowało warsztaty plastyczne dla najmłodszych, oraz prelekcje dla dzieci i dorosłych na temat żubrów. Wydarzenie na Rynku oraz w Raciborskim Centrum Kultury miało związek z powstającą zagrodą żubrów w Raciborzu-Brzeziu. Mięliśmy okazję dowiedzieć się...

Czytaj więcej >

Contact between European bison and cattle from the cattle breeders’ perspective, in the light of the risk of pathogen transmission

15.05.2023

Autorzy przedstawili wyniki badań ankietowych przeprowadzonych z udziałem hodowców z okolic czterech dużych populacji żubrów we wschodniej Polsce. Tematem ankiet były obserwacje kontaktów żubrów z bydłem. Takie kontakty odnotowało 37% hodowców, wskazując na duże ryzyko kontaktu żubrów z bydłem na badanych terenach, nawet na terenach, gdzie żubry bytują...

Czytaj więcej >

Exploration behaviour of European bison (Bison bonasus) after its reintroduction to Żednia Forest District in North-Eastern Poland

08.05.2023

Autorzy przedstawili wyniki monitoringu telemetrycznego prowadzonego od momentu utworzenia nowego stada wolnościowego  (w 2016 roku) na terenie Nadleśnictwa Żednia w Puszczy Knyszyńskiej, do chwili obecnej. Dzięki monitoringowi telemetrycznemu Autorzy określili moment, w którym stado ustabilizowało swój zasięg macierzysty w dostępnych siedliskach. Monitoring prowadzony przez 7 lat po wypuszczeniu stada potwierdził ustalony...

Czytaj więcej >

Learn the past and present to teach the future — role of active surveillance of exposure to endemic and emerging viruses in the approach of European bison health protection

25.04.2023

Celem badania była analiza rozpowszechnienia i identyfikacja czynników ryzyka zakażeń wirusami wpływającymi na rozrodczość (BVDV, BoHV-1 i BoHV-4), powodującymi choroby układu oddechowego (BRV3, BAdV-3 i BRSV) oraz wirusami przenoszonymi przez wektory (BTV i SBV). W latach 2016-2023 z 24 stad żubrów żyjących na wolności i w warunkach zagrodowych do testów wirusologicznych pobrano ponad...

Czytaj więcej >

100 lat ochrony żubrów w Polsce – warsztaty Kraków

20.04.2023

W tym roku obchodzimy 100 lecie restytucji żubra, gatunku który zniknął z lasów na ponad 30 lat. Dzięki pracy wielu ludzi i instytucji udało się żubra uratować, jego populacja liczy około 10 tysięcy osobników, a co czwarty żubr żyje w naszym kraju. Świętowanie rocznicy to dobry moment do robienia planów...

Czytaj więcej >

Ten years of animal tuberculosis monitoring in free-living European bison (Bison bonasus) in Poland

18.04.2023

W latach 1996–2012 odnotowano dwa ogniska gruźlicy zwierzęcej w populacji wolno żyjących żubrów (Bison bonasus caucasicus) w Bieszczadach na południu Polski. Od tamtego momentu wszystkie żubry padłe w Polsce były badane pod kątem gruźlicy. Badane żubry pozyskano w drodze eliminacji przeprowadzanych ze względu na zły stan zdrowia lub padłych z przyczyn...

Czytaj więcej >

Genetic diversity of wisent Bison bonasus based on STR loci analyzed in a large set of samples

11.04.2023

Różnorodność genetyczna u żubra Bison bonasus na podstawe analizy loci STR w dużym zestawie próbek Celem pracy było przedstawienie i podsumowanie wieloletniego monitoringu genetycznego prowadzonego na światowej populacji żubra. W badaniach zgenotypoano 2227 żubrów z dwóch linii genetycznych (LC i LB) i różnych populacji, analizując 10 loci mikrosatelitarnych. Stwierdzono niski poziom...

Czytaj więcej >

Analysis of the genetic diversity of the European bison (Bison bonasus) population in Lithuania

04.04.2023

Analiza zmienności genetycznej populacji żubra (Bison bonasus) na Litwie Celem badań była ocena zmienności i struktury genetycznej żubrów na Litwie w oparciu o markery mikrosatelitarne i sekwencje mtDNA. Wyniki analizy mikrosatelitarnej wykazały, że populacja litewska (N = 34) ma odmienną strukturę genetyczną, niż osobniki w Polsce (N = 16), Niemczech (N =...

Czytaj więcej >

Temporal trends in skull morphology of the European bison from the 1950s to the present day

26.03.2023

Czasowe trendy w morfologii czaszki żubra od lat pięćdziesiątych XX wieku do współczesności Celem pracy było ustalenie, czy cechy kraniometryczne czaszki żubra i ich proporcje są stałe, czy też zmieniają się w czasie. W sumie przebadano 1097 czaszek żubrów, przechowywanych w zbiorach Instytutu Biologii Ssaków PAN i SGGW. Wykazano, że prawie wszystkie...

Czytaj więcej >

Zapraszamy na jubileuszową konferencję naukową!

21.03.2023

Stowarzyszenie Miłośników Żubrów wspólnie z Nadleśnictwem Niepołomice oraz z SGGW zaprasza na jubileuszową konferencję naukową: STO LAT RESTYTUCJI ŻUBRA TERMIN:    6 – 8 września 2023 Celem, jak co roku, jest podzielenie się informacjami, zarówno praktycznymi jak i wynikami badań, dotyczącymi żubra. Będzie to dwudzieste, jubileuszowe, międzynarodowe spotkanie,...

Czytaj więcej >

Artificial waterholes for European bison as biodiversity hotspots in forest ecosystems: ecological effects of species reintroduction activities

17.03.2023

Celem prezentowanych badań było zbadanie wpływu tworzonych wodopojów dla żubrów na rozwój lokalnych populacji płazów i ważek (Odonata) oraz nowych żerowisk dla nietoperzy. Autorzy zbadali 15 zbiorników wodnych w Nadleśnictwie Augustów położonych w północno-wschodniej Polsce (pięć oczek wodnych dla żubrów, utworzonych w latach 2013–2014, cztery zbiorniki...

Czytaj więcej >

The relationship between inbreeding and fitness is different between two genetic lines of European Bison

16.03.2023

Związek między chowem wsobnym a cechami przystosowawczymi jest różny w przypadku dwóch linii genetycznych żubra Celem badań było przedstawienie poziomu inbredu w obrębie obu linii genetycznych żubra (białowieskiej: LB, oraz białowiesko-kaukaskiej: LC) oraz analiza wpływu chowu wsobnego na przeżywalność w pierwszym miesiącu życia. W badaniach Autorka wykorzystała regresję...

Czytaj więcej >

Comorbidities and concentration of trace elements in livers of European bison from Bieszczady Mountains (Poland)

15.03.2023

Celem pracy było badanie związku między stężeniami szerokiego spektrum pierwiastków w wątrobie a chorobami współistniejącymi u żubrów. Próbki pobrano w ramach monitoringu populacji żubrów w Bieszczadach w latach 2020-2022. Do oceny stężenia 40 pierwiastków (w wątrobach) zastosowano metodę ICP-OES. Analiza dyskryminacyjna wykazała wyraźne różnice między stanem mineralnym u żubrów...

Czytaj więcej >

Widespread habitat for Europe’s largest herbivores, but poor connectivity limits recolonization

06.03.2023

Pomimo szerokiej dostępności, izolacja siedlisk w Europie pozostaje ograniczeniem dla rekolonizacji największych roślinożerców Celem badań była ocena możliwości i ograniczeń w poszerzaniu zasięgu dwóch największych europejskich roślinożerców: żubra (Bison bonasus) i łosia (Alces alces). Autorzy zidentyfikowali duży potencjał w zakresie przywracania dużych roślinożerców i ich funkcjonalnych...

Czytaj więcej >

Medal im. Prof. Tadeusza Vetulaniego dla Pani Prof. Wandy Olech

01.03.2023

W dniu 24 lutego 2023 roku, Profesor dr hab. Wanda Olech została uhonorowana przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Medalem im. Profesora Tadeusza Vetulaniego. Medal został przyznany „za dokonania na rzecz programów hodowli zachowawczej rodzimych ras zwierząt gospodarskich oraz ochrony gatunków zwierząt zagrożonych lub konfliktowych”. Ponadto uzasadniono, że Pani Profesor Wanda Olech...

Czytaj więcej >

The effect of European Bison (Bison bonasus) translocations on the persistence and genetic diversity of ex situ herds — a modelling study

20.02.2023

Wpływ przewozów żubrów (Bison bonasus) na trwałość i różnorodność genetyczną stad ex situ — badanie modelowe Celem pracy było oszacowanie parametrów migracji we współczesnej metapopulacji żubrów ex situ, aby w ramach badań modelowych ustalić udział osobników nadliczbowych w hipotetycznych stadach. Za osobniki nadliczbowe uznawano takie, które mogły...

Czytaj więcej >

Spoty edukacyjne o żubrach – odcinek 3 – „Jak SGGW, BPN i Lasy Państwowe chronią żubra zimą?”

07.02.2023

Chcesz się dowiedzieć, jak chronimy żubry zimą? – zapraszamy do obejrzenia trzeciego filmu z cyklu „Spoty edukacyjne o żubrach”. Jest to jeden z dziesięciu spotów edukacyjnych podnoszących ciekawe i istotne kwestie z życia żubrów.     Spoty zrealizowano w ramach projektu „Kompleksowa ochrona żubra w Polsce” współfinansowanego z Unii Europejskiej...

Czytaj więcej >

“Kulturalny Czwartek” w Muzeum SGGW

24.01.2023

W dniu 19 stycznia 2023 r. odbyło się w Muzeum SGGW kolejne spotkanie z cyklu „Kulturalny czwartek” pod intrygującym tytułem: „Czy żubr ma coś wspólnego z cebulą?”. Gościem spotkania była Pani Prof. dr hab. Wanda Olech z Katedry Genetyki i Ochrony Zwierząt Instytutu Nauk o Zwierzętach, ekspert w ochronie żubrów w Polsce i Europie, prezes...

Czytaj więcej >

From wisent to the lab and back again—a complex SNP set for population management as an effective tool in European bison conservation

16.01.2023

Od żubra do laboratorium i z powrotem — kompleksowy zestaw markerów SNP do zarządzania populacją jako skuteczne narzędzie ochrony żubrów Autorzy badań wskazali właściwe zarządzanie i monitoring genetyczny współczesnej populacji żubra (Bison bonasus) jako jedne z najważniejszych zadań związanych z ochroną tego gatunku. Celem przeprowadzonych badań było stworzenie panelu...

Czytaj więcej >

Partnerzy Projektu